PİYANO EĞİTMENİ-UĞUR KÜÇÜKKAPLAN

Piyano eğitimine beş yaşından itibaren aldığı özel derslerle başlayan Uğur Küçükkaplan, on iki yaşında girdiği Pera Güzel Sanatlar’da Fahri Pekiner’le piyano, Özcan Özbek’le solfej çalıştı. Burada katıldığı London College of Music’in sınavlarında başarılı oldu ve çeşitli sertifikalar aldı. Daha sonra bir süre İlteriş Sun’la kompozisyon çalıştı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitimine başlayarak, Prof. Bahar Tokay’la piyano, Sarper Özsan’la solfej, armoni ve form bilgisi, Prof. Dr. Özkan Manav ve Prof. Dr. Hasan Uçarsu’yla çağdaş müzik, Prof. Gülper Refiğ’le müzik tarihi ve müzikoloji, Halit Refiğ’le sinema ve müzik, Ahmet Altınel’le müzikal analiz, Melih Duygulu’yla klâsik Türk müziği, halk müziği ve etnomüzikoloji çalıştı. Konservatuvarın Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Etnomüzikoloji ve Folklor anabilim dallarından çift anadal yaparak mezun olan Küçükkaplan, ardından yine aynı kurumda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli gruplarla ve sanatçılarla müzik yaptı, konserler verdi. 2005 yılından itibaren beş yıl boyunca Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde yürütülen çeşitli kültür sanat projelerinde piyanist ve müzik direktörü olarak yer aldı. Turkish Cultural Foundation’un desteğiyle hazırlanmış olup sanal ortamda hizmete sunulan ve bugüne kadar yazılmış sözlüklerin içerisinde gerek hacim gerek içerik bakımından en geniş soluklusu olan Türk Müziği Sözlüğü’nü hazırlayan beş kişilik ekibin içerisinde yer aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı’nda üç yıl solfej dersleri verdi. Küçükkaplan’ın, arabesk müziğin teknik özelliklerini doğrudan müzikal analizlerle ele aldığı ve Türkiye’de bu konuda yapılmış ilk müzikolojik çalışma olan Arabesk: Toplumsal ve Müzikal Bir Analiz isimli kitabı, Ayrıntı Yayınları etiketiyle Şubat 2013’de piyasaya çıktı. Küçükkaplan’ın, popüler Türk müziği üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma olan ikinci kitabı Türkiye’nin Pop Müziği ise Mart 2016’da aynı yayınevinden yayımlandı. Hâlen çeşitli kurumlarda piyano, solfej, armoni, kontrpuan, müzik teorisi ve müzikal analiz dersleri vermekte olan Uğur Küçükkaplan, diğer yandan müzikoloji alanındaki çalışmalarına devam etmekte ve Türkiye’nin klasik müzik dergisi Andante‘de yazmaktadır.

                                                                             PİYANO DERSİ

Klâsik Batı müziği çerçevesinde klâsik piyano ve solfej eğitimi verilmektedir. Yanı sıra piyanonun tarihçesine ve çalgı bilimi (organoloji) içerisindeki yerine dâir çeşitli bilgiler anlatılmakta, eğitimin bir parçası olarak gerek solo piyano gerek orkestra eserlerinin yer aldığı bir dinleme listesi sunulmaktadır. Böylece öğrenciye müzik dinlemenin başlı başına bir iş olduğu bilinci kazandırılmakta ve piyano çalışına yarar sağlayacak bazı unsurları doğrudan müziğin içerisinden çıkarabilme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İlk ders öğrencinin müzik bilgisi düzeyini (daha önce eğitim alanlar için) saptamaya yöneliktir. Dersin alınış amacına ve yaşa göre içeriği değişen piyano derslerinde klâsik Batı müziği eserlerinin yanı sıra film müziklerinden jazz’a kadar çeşitli popüler müzik türlerindeki (isteyenler için) eserlere de yer verilmekte, bu sayede öğrenciye müzikal anlamda geniş bir bakıç açısı kazandırmaya çalışılmaktadır.

Uğur Küçükkaplan

                                                             SOLFEJ

Solfej dersi öğrencinin bilgi seviyesine, yaşına ve derse geliş amacına göre şekil alan bir derstir. Piyano dersi alan tüm öğrencilere gereken düzeyde verilen bu ders, konservatuvarların veya eğitim fakültelerinin giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav şartlarına göre değişen içerikte ve yoğunlukta verilmektedir. Ayrıca ilk derste öğrencinin solfej bilgisi saptanmakta ve belli bir düzeyde solfej bilgisine sahip olduğu düşünülen öğrenciler bildiği kabul edilen konuları atlatılarak daha ileri bir seviyeden eğitimlerine devam ettirilmektedirler.

Nota Bilgisi

 • Notaların sol ve fa Anahtarlarına Göre Yerleri
 • Anahtar Bilgisi (sol ve fa Anahtarları Zorunlu Olmak Kaydıyla Diğer Anahtarlar)

Dizi ve Tonalite Bilgisi

 • Genel Dizi
 • Pentatonik, Diyatonik ve Kromatik Dizi
 • Majör Dizi ve Majör Tonalite
 • Minör Dizi ve Minör Tonalite
 • Majör ve Minör Diziler Arasındaki İlişkiler (Basamaksal İlişkiler, Paralellik ve Donanım İlişkisi)

Aralık Bilgisi

 • Aralıkların Adlandırılması (Birli, ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli aralık)
 • Sekizliden Büyük Aralıklar
 • Eksilmiş ve Artmış Aralıklar
 • Aralıkların Çevrimi
 • Aralıkların Uyum Özellikleri (Konsonans ve Disonans Aralıklar)

Akor Bilgisi

 • Akorun Tanımı ve Oluşumu
 • Akorların Adlandırılması (Kök Seslerine, Niteliksel Özelliklerine, Basamak Sırasayısına, Uyumsal Özelliklerine, İşlevsel Özelliklerine ve Kuramsal Yaklaşımlara Göre Adlandırılması)
 • Doğuşkanlar (Üst ve Alt Doğuşkanlar)
 • Parti, Koro Partileri ve Ses Sınırları

Kulak Eğitimi

 • Dikte (Tek sesli ve İki sesli)
 • Parça Okuma

                                                                               ARMONİ DERSİ

Armoni dersi, 1700 – 1900 yılları arasındaki dönemin müzikal estetiğini yansıtan kuralların esas alındığı bir armoni (klâsik armoni) anlayışı çerçevesinde verilmektedir. Piyano dersi alan öğrencilere çalıştıkları eserde kendilerine yardımcı olabilecek ve eseri çözümleyebilecek düzeyde sadece temel bilgileri içeren bir armoni dersi verilmektedir. Doğrudan armoni dersi alan öğrenciler ise armoni dersi eğitim içeriğinde yer alan tüm konuları görmektedirler. Çoksesliliğin iki temel öğesinden biri olan armoni, analitik düşünebilme gücü kazandırma konusunda son derece önemlidir.

Armoniye Giriş

 • Akor Bağlanışları ve Kadanslar
 • Bas Partisini Dar Dizimde Armonileme
 • Bas Partisini Geniş Dizimde Armonileme
 • Akorların Çevrimleri

Akora Yabancı Sesler

Dominant Yedilisi ve Dominant Dokuzlusu

Yan Basamaklar

 • Majörde Yan Basamaklar
 • Minörde Yan Basamaklar

Alterasyon

Modülasyon

                                                                    KLAVYE (ORG) DERSİ

Klâsik piyano tekniği temelinde, klavyenin günümüz şartları ve müzik türleri içerisindeki yeri esas alınarak hazırlanan bir eğitim uygulanmaktadır. Nota bilgisi, akor bilgisi ve kulak eğitimi ana başlıkları altında verilen eğitim, klâsik piyano tekniği ile birçok paralellikler içermektedir.

                                                                  MÜZİKAL ANALİZ

Müzikal analiz, gerek icrâda gerek müzikolojik çalışmalarda sıkça karşılaşılan bir konudur. Form analizi ve armonik analiz olmak üzere iki alt başlıktan oluşan bu ders, öğrencinin bilgi düzeyine göre teori ve solfej dersleriyle de desteklenebilmektedir.

Müzikal analiz, gerek icrâda gerek müzikolojik çalışmalarda sıkça karşılaşılan bir konudur. Form analizi ve armonik analiz olmak üzere iki alt başlıktan oluşan bu ders, öğrencinin bilgi düzeyine göre teori ve solfej dersleriyle de desteklenebilmektedir.

                          KONSERVATUARA HAZIRLIK

Genel olarak ilkokuldan sonra tam zamanlı eğitim verilmektedir. Fakat son yıllarda yapılan değişikliklerle bazı konservatuvarlar ortaokuldan sonra öğrenci almaya başlamışlardır. Beşinci sınıfı bitiren her öğrenci, ilkokuldan sonra tam zamanlı eğitim veren konservatuvarların giriş sınavlarına girmeye hak kazanmakta ve bu sınavı kazananlar ortaokuldan îtibaren tüm eğitimlerini (lisans ve lisansüstü eğitim dâhil) konservatuvar çatısı altında sürdürmektedirler. Verdiğimiz eğitimde doğrudan giriş sınavına hazırlanılan konservatuvarın sınav içeriği esas alınmakta ve öğrencilere bu doğrultuda hazırlanan kişiye özel programlar uygulanmaktadır.

                                MÜZİK DERSLERİNİN AMACI

Müzik …

Tarih boyunca insanın kendini ve hayatı tanımlarken kullandığı bu sesler dünyası, zamanla her toplumun kendi kültürel yapısı içerisinde farklı şekiller almış, ama hiçbir zaman müziği olmayan bir toplum olmamıştır. Onlarca tanımı yapılan ve üzerine çok şey yazılıp çizilen bu sanat ve bilim dalı için hangi tanımın daha başarılı olduğunu söyleyebilmek güç. Buna rağmen müziğin, beklentilerimiz ve bakış açılarımız farklı olsa da hepimizin hayatında bir yer teşkil ettiğini kabul etmeliyiz.

Müzik tarihi, küçük yaşlarda müzikle tanışarak büyük başarılar elde eden ve otoritelerce dâhi olarak nitelendirilen yüzlerce müzisyenle doludur. Bunlar gerçekten de müzikal anlatımın sınırlarını zorlamış, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ değerini koruyan istisna kişilerdir. Fakat müzisyen olmak ya da bir şekilde bu dünyanın içerisinde yer almak için mutlaka üstün bir yeteneğe sahip olmak mı gerekir?

Günümüzde, müziği çok sevmesine rağmen içinde bulunduğu olumsuz şartlar, gelecek kaygısı ve daha birçok nedenle, belki de hiçbir zaman yapmayacağı bir mesleğin okulundan mezun olan insanların sayısı giderek artmaktadır. Bu durum, kendi yeteneğinin farkında olmayan, hayatında hep bir şeylerin eksikliğini hisseden ve gerek kendine gerek topluma faydalı olabilecekken, tam tersi mutsuz ve toplumdan kopuk bireyler yetişmesine neden olmaktadır.

Müzisyen olmak ya da mesleğinin yanı sıra müzikle amatör olarak ilgilenmek isteyen kişilere yönelik farklı yaklaşımlar içeren eğitimlerimiz, piyano, solfej, armoni, klavye (org), müzikal analiz ve konservatuvarlara hazırlık dersleri başlıkları altında uygulanmaktadır. Temel ilke, hiçbir yaş sınırı gözetmeksizin müzik eğitiminin yanı sıra kişiye müzikal bir bakış açısı kazandırmaktır.

Unutmayın,
Sahip olduğunuz yeteneğin farkında olup ne istediğinizi bilerek elinizden gelenin en iyisini yapmak, en az bir dâhi olarak dünyaya gelmek kadar değerlidir.

Uğur Küçükkaplan

                    YETİŞKİNLER PİYANO DERSİ ALABİLİR Mİ ?

Piyano dersi almak isteyenlerin sıkça yönelttiği soruların başında, daha önce ders almamış olan yetişkinlerin de piyano çalıp çalamayacakları sorusu gelmektedir. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yapmadan önce kısa bir cevap vererek başlamak yerinde olacaktır:

Evet, piyano çalmak isteyen herkes, hangi yaşta olursa olsun yeteneği ölçüsünde piyano çalabilir. Bunun için üstün bir yeteneğe ve sanıldığı gibi çok özel şartlara sahip olmak kesinlikle gerekmemektedir.

Günümüzde, çocukluğundan beri piyano veya diğer çalgılara ilgisi olan, fakat yetenek ve imkân konusunda yaygın olan kanıdan ötürü bir türlü ders alma cesaretini gösteremeyen milyonlarca insan bulunmaktadır. Oysa piyano dâhil olmak üzere birçok çalgının eğitiminin belli bir yaştan sonra verilemeyeceğine yönelik görüşün, genelleme yapılmasından ötürü büyük oranda eksik olduğunu kesin bir dille söyleyebiliriz. Bu görüşümüzü daha detaylı olarak açıklayabilmek için piyano dersinin alınış amacına ve içeriğine bakmak yerinde olacaktır.

Piyano dersi alınış amacına göre pek çok branşta olduğu gibi ikiye ayrılmaktadır: Profesyonel ve amatör yaklaşım. Müziği ve piyano çalmayı ileride profesyonel olarak sürdürebileceği düşünülen kişilerin önemli bir bölümü küçük yaşlarda eğitim almaya başlamakta ve geniş bir zaman dilimi içerisinde gelişim göstermektedirler. Bunların yanı sıra yine küçük yaşlarda ders almaya başlayan fakat aileleri tarafından gelecekte profesyonel olarak müzikle uğraşması plânlanmayan, daha ziyâde zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması için piyano dersi alan öğrencilerin sayısı da oldukça fazladır. Dersin alınış amacı temelde farklı olsa da küçük yaşta eğitime başlanmış olması, verilen derslerin içeriğini büyük ölçüde benzer kılmaktadır. Dolayısıyla çeşitli yaş gruplarına göre bazı değişiklikler içermekle birlikte, genel anlamda çocuklara yönelik eğitimin ortak bir paydada toplandığını ve asıl amacın temel bilgileri vermek olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle daha sistematik bir eğitim verebilmek ve çalgıdaki teknik gelişimin bir parçası olan fiziksel gelişimi destekleyebilmek için, uluslararsı alanda kabul görmüş çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin henüz fiziksel gelişimlerini tamamlamamış olmaları ve eğitim sürecinin geniş bir zamana yayılmış olması bu tarz bir eğitimin verilmesine imkân tanımaktadır.

Hâl böyleyken, aynı şartları taşımayan ve gerek müziğe gerek piyanoya daha farklı şekilde yaklaşan amatör müzisyenlerin eğitiminde, yukarıda belirttiğimiz türden bir yol izlenemeyeceği son derece açıktır. Bu nedenle piyano dersi almak isteyen yetişkinlerin, öncelikle çeşitli sorumlulukları olan ve çalışan bireyler oldukları göz önünde bulundurulmalı, bununla birlikte kısıtlı bir zamana sahip oldukları unutulmamalıdır. Buradan hareketle verilen derslerin içeriği kişiye özel bir program dâhilinde yürütülmeli ve doğrudan amaca yönelik bir yol izlenmelidir. Piyano dersi veren pek çok kişi ve kurumun bu konuyu göz önünde bulundurmadığı, daha ziyâde çocukların teknik ve fiziksel gelişimini desteklemek, müziğe ilişkin temel bilgileri vermek ve profesyonel bir disiplin oturtabilmek için kullanılan Beyer, Hanon, Czerny vb. kitaplar üzerinden kalıplaşmış bir eğitim anlayışını ısrarla uygulamaya çalıştıkları bilinmektedir. Sonuç olarak bu dersler, müziğe amatör şekilde yaklaşan, piyanoyu keyif alabileceği, yoğun iş temposunun içerisinde kendisine nefes aldırabilecek bir alan olarak gören yetişkinleri çalgıdan uzaklaştırmakta ve zaman kaybettirmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, piyano dersi veren kişi veya kurumların büyük bir bölümünün müziği ticarî bir araç olarak görmeleri ve piyano eğitiminde çeşitli yöntemler geliştirmek yerine ellerindeki hazır kalıpları kullanarak kolay olanı seçmeleridir.

Verdiğimiz piyano eğitimi, yukarıda değinilen konular ve bu husustaki eksiklikler göz önünde tutularak, farklı yaklaşımlar üzerinden, kişiye özel programlar dâhilinde yürütülmektedir. Amaç, yaş sınırı gözetmeksizin piyano eğitiminde mümkün mertebe sağlıklı bir yol izlemek ve doğru adımlarla arzu edilen noktalara gelinmesine yardımcı olmaktır.

Uğur Küçükkaplan

                      SANAT EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Türkiye’de yaklaşık son 15 yıldır müzik eğitimine yönelik ilginin artması ve ailelerin çocuklarını küçük yaşlarda çalgı eğitimine başlatmaları, geç de olsa arzu edilen gelişmelerin yaşandığını gören tüm sanat severleri mutlu etmektedir. Fakat ne yazık ki son dönemde, kültür sanat alanlarındaki bazı gelişmelere de bağlı olarak, ailelerin çocuklarının müzik eğitimi almaları konusunda çekimser bir tutum izlemeye başladıkları gözlemlenmektedir. Elbette çocukları için gelecek kaygıları taşıyan ebeveynlerin bu tedirgin yaklaşımları biz eğitimciler için anlaşılabilir bir davranıştır. Fakat korumacı üçgüdünün bir uzantısı olan bu tutumun yersiz bir endişeye dönüşmesini engellemek ve müzikten, sanattan kopuk olarak yetişen çocukların ilerde ne denli eksik bireylere dönüşeceklerini anlatmak da yine biz eğitimcilerin sorumlulukları arasındadır.

Bunu anlatabilmek için ise öncelikle genel olarak sanat eğitiminin ne anlama geldiğine kısaca değinmek gerekmektedir. Hangi branşı söz konusu olursa olsun sanat eğitimi;

Zihinsel ve duygusal gelişimin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasında son derece etkili rol oynayan,
Bireylerin hayatları boyunca ihtiyaç duydukları özgüveni, disiplini ve kendini ifade etme yeteneğini çocuk yaşlarda kazanmalarını sağlayan,
Kendine ve diğer insanlara karşı olan sorumluluklarının bilincinde olup, doğaya ve tüm canlılara saygı duyan, insanî hasletleri yüksek, erdemli bireylerin yetişmesine yardımcı olan,
İçinde kültür gibi her bireyde sağlam bir bilinç üzerine oturması gereken ve hayatın hemen her alanını kapsayan çok önemli bir kavramı barındıran,
Tarih boyunca insanlığa birçok faydası dokunmuş kadim bir öğretiler bütünüdür.

Sanat eğitiminin içeriğine paralel olarak uzun yıllardır var olan bir yanlış anlamayı da düzeltmek gerekiyor. Ne yazık ki toplumun önemli bir kesimini oluşturan ailelerde, çocukları müzik eğitimi aldığında ileride mutlaka müziği profesyonel olarak yapacakları, yani müzisyen olacakları yönünde bir algı bulunmakta ve bu durum yersiz bir endişeye dönüşmektedir. Oysa bir çocuğun küçük yaşlarda müzik eğitimi alması, herhangi bir çalgı çalmaya başlaması, onun mutlaka ileride müzisyen olacağı anlamına gelmemektedir. Tıpkı okulda matematik veya fen bilgisi dersi alan çocuklarımızın matematik profesörü ya da fen bilgisi öğretmeni olmak zorunda olmadıkları gibi.

Yukarıda genel hatlarıyla değinmeye çalıştığımız gibi; sanatın bir kolu olan müzik eğitimi yalnızca ileride müzisyen olacak çocuklarımız için değil, her anlamda sağlıklı yetişmelerini arzuladığımız tüm çocuklarımız için faydalı ve gerekli bir disiplindir.

Unutmayalım ki yaşadığımız ülkede ve tüm dünyada şikâyet ettiğimiz, bizi üzen ne varsa, yukarıda belirtilen özellikleri taşımayan, insan olmanın gereklerinden uzak bireylerin ve onların neden oldukları yıkımın ürünleridir. Geleceğe umutla bakabilmemizin tek yolu ise onu inşâ edecek nesillere doğru bir eğitim vererek yollarını elimizden geldiğince açmaya gayret etmek ve şartlar ne olursa olsun sanatın iyilikle, güzelliklerle dolu ışıklı yolundan ayrılmamalarını sağlamaktır.

Uğur Küçükkaplan

                             PİYANO HAKKINDA BİLGİ

         Piyano, tuşlarına basıldığında sahip olduğu karmaşık çekiçli mekanizma sayesinde tellere vurarak ses veren tuşlu ve klavyeli bir çalgıdır. Yapım biçimi ile duvar (konsol) ve kuyruklu (salon / konser / grand) adı verilen çeşitleri vardır. Piyano kelimesi İtalyanca “Güçlü ve Hafif sesli klavsen (harpsikord) anlamına gelen – gravicembalo col piano e forte”den gelir. Pianoforte olarak adlandırılması da bundandır. Atası olan klavsenden en önemli farkı, tuşa basarken uygulanan kuvvete göre çıkan sesin şiddetinin de aynı yönde değişken olmasıdır. Piyano çalan kişiye piyanist veya piyano sanatçısı denir. Toplam 88 tuştan oluşur.

          Tarihçe

          İlk Piyano 1700’lü yıllarda İtalya’nın Floransa kentinde Bartolommeo Cristofori tarafından yapıldı. Cristofori’nin en büyük başarısı, piyanonun temel mekanik sorunu olan çekicin tellere vurması anında sesin çekicin etkisi ile sönümlenmemesi ve çekicin çok çabuk bir şekilde tellerden ayrılarak notanın yeniden çalınabilmesi sorununa bir çözüm üretmesidir. Öldüğü 1732 yılına dek 20 civarında piyano üretmiştir. Fransız Marius’un bu çalgıya katkısı tokmaklı klavseni bulmak oldu. Saksonyalı Silbermann ise Schröter’in çekiç sistemini geliştirdi ve Bach’ın da değerli öğütlerinden yararlanarak, klavyenin tüm ses genişliğinde eşit bir ötüm elde etmeyi başardı. Augsburg’da org yapımcısı Johann Anderas Stein (1728-1792) Alman veya Viyana usûlü denen mekanizmalı piyanolar meydana getirdi. 1789’da Stein, ayrıntıları belirtmek için kullanılmakta olan dizliklerin yerine pedal koydu. Andreas ve torunu Johann Baptist Streicher (1796-1871), piyanonun yapısını (Beethoven’in arzusu üzerine) daha da sağlamlaştırdı ve ikinci bir ötüm kapağı ekleyerek daha dolgun bir ses elde etti. Piyano sanayinin gerçek kurucusu Alman Zumpe’dir. “Kılavuzlu” denen mekanik piyanoyu üretmiştir. İlk düz piyanoyu 1789’da İrlandalı William Southwell yaptı. Sebastian Erard 1822’de piyano yapım tekniğini geniş ölçüde etkileyen bir yenilik getirdi (ikili itme dilleri). Henri Pape, çapraz tel ve keçeli çekici buldu. James Thom, ekleme demir çatıyı kurdu.

       Ünlü piyanist Sigismund Thalberg: “Çalarken sesleri uzatmak, iyi bir ses çıkarmak ve ses çıkarırken gerekli olan değişiklikleri yapabilmek için zorunlu olan ilk şartlardan biri her türlü sertlikten uzak durmaktır. Kolda, elde ve parmaklarda yetenekli bir şarkıcının sesinde sahip olduğu incelik ve bükülmeler bulunmalıdır” diyor ve şöyle devam ediyor: “İhmal edemeyeceğimiz bir konu varsa o da çalarken vücudun hareketlerinde büyük bir ölçü olmasının; kolları, elleri büyük bir sükûnetle yönetmenin, piyanoya çok yüksekten vurmamanın, kendi kendini dinleyebilmenin ve hüküm verebilmenin gerekliliğidir. Genellikle parmaklarla fazla çalışılmakta, fakat kafa ile yeter derecede çalışılmamaktadır.”

        Piyano pedallarının kullanılması hakkında Antoine Marmontel şöyle diyor: “Pedalları kullanmasına izin verilen öğrencilerin büyük bir kısmı onları usûlleri saymak için kullanırlar veya ayaklarını pedalın üzerine koyup bir daha da çekmezler. Şüphesiz ki her ikisi de kusur sayılan bu alışkanlıklara sahip olmamak gerekir. Lavignac ise: “Pedal sanatı ayağın nasıl konulacağını değil, nasıl çekileceğini bilmektir” diyerek gerekli öğüdü vermiştir.

                    PİYANONUN BAKIM ve KULLANIMI

Piyano çok nâzik bir müzik aletidir. Isı değişimlerinden, nemden, direkt üzerine gelen güneş ışığından ve soğuk/sıcak hava akımlarından (cereyan) hemen etkilenir. Piyano imalâtında 3 materyal kullanılır: Ahşap, metal ve çuha/keçe. Ahşap malzeme hem armoni (ses) tablası (sound board), hem iç mekanizma parçalarında hem de dış bölümde mobilya olarak kullanılır. Armoni (Ses) tablası piyanonun temel malzemelerindendir. Piyanonun arka bölümünde yer alır. Görevi, tokmaklanıp titreşimle elde edilen sesi temiz hâle getirmek ve yükseltmektir (amplifize etmek). Kaliteli sedir cinsi, kurutulmaya tâbi tutulmuş çok özel ağaçlardan imâl edilir. Piyanonun en nazik malzemelerindendir. Bu nedenle rutubetten, aşırı sıcak/soğuktan ve kuru havadan korumak gerekir. Piyano, kesinlikle kalorifer peteği ve baca geçen duvarlara yakın olmamalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalabilecek yerler ve hava akımının etkili olduğu balkon kapısı ya da dışa açılan pencereler de aynı yasaklı alanlardır. Yani nem kadar çok kuru bir ortam da aynı derecede zararlıdır.

Metal ve demir materyaller piyanonun iç kısmındaki kasnakta, tellerde ve mekanizma içinde kullanılır. Bilindiği gibi nem ve aşırı rutubet korozyona (paslanmaya) sebep olduğu için metal malzemenin düşmanıdır. Piyanonun 440 hz frekans ile akort edilmesi 219 telde (bazı piyanolarda 218-220 ) 20-22 ton çekim gücü oluşturur. Aşırı ısı değişikliği genleşmeye neden olacağından bu durum tellerin iyi kaynaşmaması nedeniyle hem akort sorunlarına hem de tellerin sık sık kopmasına neden olur. Piyanonun bir diğer temel malzemesi de kumaş cinsi çuha ve keçedir. Tokmaklar ve susturucular bu malzemeler kullanılarak elde edilir. Bilindiği üzere bu tür materyallerin de düşmanları güve, diğer kumaş yiyen böcek ve kelebek cinsi haşarattır. Bunlara önlem olarak kışlık ve yazlık giysilere uygulanan naftalin veya aynı işi görebilen böcek savar kullanmak faydalıdır.

1- Piyano rutubetsiz, ısısı sürekli değişmeyen bir ortamda bulunmalıdır. Yani ne aşırı nemli ne de aşırı kuru ortam olmalıdır. Piyanonun yanında okaliptus cinsi bir çiçek veya bitki bulunması çok kuru ortamlar için çare olabilir.

2- Duvarla arasında 5-10 cm’lik bir aralık olmalıdır.

3- İki kapı veya iki pencere arasına, bacaya veya kalorifer peteğine yakın olmamalıdır.

4- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Bu durum hem piyanonun ses tahtasına ve akort sistemine hem de mobilyasına zarar verecektir.

5- Piyanonun içine küçük bir kese ile naftalin veya güve savan ilâç koyunuz, etkisi geçince yenileyiniz.

6- Temizlik nedeniyle piyano yerinden oynatılmamalıdır; akort sistemi zarar görür (bazı markalarda yeni yapılan tekerlek sistemiyle bu sorun halledilmiştir).

7- Günümüz piyanolarında genellikle polyester boya kullanılmaktadır. Temizlik eski bir penye bezle hafif nemli olarak yapılmalıdır. Piyanonun iç temizliği ise akordör tarafından yapılmalıdır.

8- Akort ve genel bakım, her yıl kalorifer veya diğer ısınma araçlarını kullanmaya başladıktan 15-20 gün sonra yapılmalıdır. Akort yapıldıktan sonra ilk 6 saat piyano çalınmamalıdır. Bu bakım sanıldığı kadar masraflı bir işlem olmamakla birlikte 50$ ilâ 100$ arasında değişen fiyatlara yapılmaktadır.

9- Piyano çalınmadığı zamanlarda ön kapağı kapalı tutmak faydalıdır. Uzun süre açık bırakılması ön bölümde boya tonunun değişikliğine ve piyanonun içine toz girmesine sebep olacaktır.

10- İleri seviyede ve uzun süre piyano çalanlara, eksersiz çalışmalarını piyanonun farklı oktavlarını kullanarak yapmaları önerilir. Hep aynı bölgede yapılan eksersiz çalışmaları bir müddet sonra piyanonun bazı tuşlarında fazla kullanımdan ötürü sorun (balans sorunu) yaratabilir.

Kaynak: Mithat Fenmen, Piyanistin Kitabı

       CATEGORY ARCHİVES : KLASİK BATI MÜZİĞİ NOTALARI

Franz Liszt (1811-1886)

Consolation No. 3 (For Cello)

Dream of Love No. 3

Etude No. 1

Etude No. 2

Etude No. 3

Etude No. 4

Etude No. 5

Etude No. 6

Hungarian Rhapsodie No. 4

Hungarian Rhapsodie No. 6

Hungarian Rhapsodie No. 10

Hungarian Rhapsodie No. 11

Hungarian Rhapsodie No. 13

Hungarian Rhapsodie No. 14

Liebestraum No. 3

Piano Transcription of Beethoven’s Symphonie No. 5 Op. 67 – Andante con moto

Piano Transcription of La Campanella

Piano Transcription of Mozart’s Requiem – Confutatis e Lacrimosa

Totentanz – Piano Solo

Transcendental Etude No. 3

Transcendental Etude No. 4

Transcendental Etude No. 5 ”Feux Follet”

Sergei Rachmaninov (1873-1943)

Fantasy Pieces Op. 3 No. 2

Flight of the Bumblebee

Ich Harre Dein (Voice-Piano)

Op. 23 No. 05

Piano Concerto No. 3 – 3th Moviment (Full Score)

Piano Piece Op 11 No. 4 ”Waltz”

Piano Piece Op. 11 No. 2

Piano Piece Op. 11 No. 3

Piano Piece Op. 11 No. 6

Prelude Op. 23 No. 6

Prelude Op. 23 No. 10

Prelude Op. 32 No. 8

Preludes Op. 10 No. 2

Preludes Op. 10

Vocalise (Flute or Violin- Piano) 

Ave Verum Corpus – Violin – Piano

Clarinet Concerto K 622

Marcha Turca da Sonata K 331 – Ar. A. Volodos

Piano Concerto No 20 KV 466 – Kadenz

Piano Fantasia in D minor K 397

Piano Sonata No. 1

Piano Sonata No. 5 KV 283

Piano Sonata No. 11 in A Major K 331

Piano Sonata V in C Major K. 14

Quartet in C Major K 157 No. 4

Quartet No 17 in B-flat Major K 458

Quintet for Piano, Oboe, Clarinet, Horn and Bassoon K 452

Sonata for Violin and Piano K 481

Symphony No. 25 in G minor

Trio in E-flat Major KV 498 for clarinet, viola and piano – Viola Part

Für Elise in A Minor No. 25

Overtura Egmont Op. 84

Piano Concerto No 1 in C Major – 2. Movement

Piano Concerto No. 1 in C Major 3. Movement

Piano Sonata ”Allegro molto” – Op. 6

Piano Sonata No 23 Op 57 – Appassionata

Piano Sonata No. 2

Piano Sonata No. 7

Piano Sonata No. 11

Piano Sonata No. 18

Piano Sonata No. 22

Piano Sonata Op. 2 No. 3

Piano Sonata Op. 5 No. 2

Serenade Op. 25 for flute,Violin,Viola

Sonata for Cello No. 3 – Part 3

Sonata for Piano Op. 31 No. 2

Sonata for Piano, Four Hands in D Major Op. 6

Symphony No. 5 Piano Transcription – 3 th Movement

Symphony No. 5 

Frederic Chopin (1810-1849)

Allegro de Concert Op. 46

Andantino ‘Wiosna’ in G Minor

Barcarole Op. 60

Berceuse Op. 57

Bolero Op. 19

Cantabile in B flat Major

Contredanse

Deux Polonaises Op. 26 No. 1

Deux Polonaises Op. 26 No. 2

Deux Polonaises Op. 40 No. 1

Deux Polonaises Op. 40 No. 2

Fantaisie Op. 49

Feuille D’Album

Fugue

Galop Marquis

Grande Polonaise Op. 22

Introduction and Variation on a German Air

Largo

Marche Funebre – Op. 72 No. 2

Polonaise A flat Major

Polonaise B flat Major

Polonaise B flat Minor

Polonaise G flat Major

Polonaise G Minor

Polonaise G sharp Minor

Polonaise Op. 44

Polonaise Op. 53

Polonaise Op. 61

Prelude Op. 28 No. 1

Prelude Op. 28 No. 2

Prelude Op. 28 No. 3

Prelude Op. 28 No. 4

Prelude Op. 28 No. 5

Prelude Op. 28 No. 6

Prelude Op. 28 No. 7

Prelude Op. 28 No. 8

Prelude Op. 28 No. 9

Prelude Op. 28 No. 10

Prelude Op. 28 No. 11

Prelude Op. 28 No. 12

Prelude Op. 28 No. 13

Prelude Op. 28 No. 14

Prelude Op. 28 No. 15

Prelude Op. 28 No. 16

Prelude Op. 28 No. 17

Prelude Op. 28 No. 18

Prelude Op. 28 No. 19

Prelude Op. 28 No. 20

Prelude Op. 28 No. 21

Prelude Op. 28 No. 22

Prelude Op. 28 No. 23

Prelude Op. 28 No. 24

Prelude Op. 45

Revolutionary Etude Op. 10 No. 12

Rondo Op. 1

Rondo Op. 5

Rondo Op. 16

Scherzo Op. 20

Scherzo Op. 31

Scherzo Op. 39

Scherzo Op. 54

Sonata in B Minor Op. 58 No. 3

Sonata Op. 4

Sonata Op. 35

Tarantelle Op. 43

Trois Ecossaises Op. 72 No. 3

Trois Polonaises Op. 71 No. 1

Trois Polonaises Op. 71 No. 2

Trois Polonaises Op. 71 No. 3

Variations Brillantes Op. 12

Air From Suite No. 3 in D for Cello and Piano

Allemande From Suite No. 3 for Violoncello BWV 1009 – For Guitar

Ave Maria

Badinerie – For Solo Guitar

Brandenburg Concerto F Major 3 rd Movement – For Trumpet

Cantata BWV 147 – Corale ‘Jesus Bleibet Meine Freude’

Cello Suite No. 1 BWV 1007

Cello Suite No. 4

Chacone 2 nd Violin Partita in D minor BWV 1004

Chaconne BWV 1004 for Guitar

Chromatic Fantasy and Fuge BWV 903

Concerto for 2 Violins in D BWV 1043

English Suite 1

From Notebook of Anna Magdalena – Minuet in G Major and Minuet in G minor

Fugue in G minor BWV 578

Invention No. 1

Invention in D Major No. 3

Invention No. 4

Invention No. 5

Invention No. 7

Invention in A minor No. 13

Invention No. 14

Inventions BWV 772-786

Menuet in F Major

Menuet in G Major

Partita No 6 for Harpsichord

Partita No. 1 for Harpsichord

Partita No. 3 for Harpsichord

Prelude and Fuga No. 8

Six Suite For Viola Solo BWV 1007-1012

Sonata For Violin No. 3

Sonata in E Major for Flute and Piano BWV 1035

Sonata in E minor for Flute and Piano BWV 1034

Suite for Violoncello Solo

Toccata and Fugue in D minor BWV 565

Trio Sonata No. 5 in C Major BWV 529

Violin Concerto No. 1 in A minor – Violin Solo and Piano

Violin Sonata No. 1 BWV 1001

Violin Sonata No. 3 BWV 1016

Violin Sonata No. 4 BWV 1017

Violin Sonata No. 5 BWV 1018

Violin Sonata No. 6 BWV 1019

Violin Suite No. 1

                  CATEGORY ARCHİVES : FİLM MÜZİĞİ NOTALARI

Film Müzikleri

A Beautiful Mind – (Partitura) For Concert Band

A Beautiful Mind – All Love Can Be – James Horner

A Beautiful Mind – Kaleidoscope of Mathematics – James Horner

A Walk to Remember – Only Hope – Jonathan Foreman

American Beauty Theme (Solo Piano) – Thomas Newman

Beetlejuice – Theme – Danny Elfman

Beetlejuice – Theme (Piano Solo) – Danny Elfman

Bodyguard – I Will Always Love You – Whitney Houston

Braveheart – A Gift of a Thistle – James Horner

Braveheart – Main Theme

Braveheart – The Princess Pleads for Wallace’s Life (Solo Piano) – James Horner

Braveheart – Theme (Solo Piano)

Corpse Bride – Victor’s Piano Solo – Danny Elfman

Corpse Bride – Victor’s Piano Solo (2) – Danny Elfman

E.T. – The Forest (Full Score) – John Williams

Forest Gump – Suite (For Piano) – Alan Silvestri

Grease – Hopelessly Devoted to You

Grease – Summer-Nights

Grease – You’re the One That I Want

My Immortal – (Piano and Vocal) – Evanescence

Pearl Harbor – Tennessee – Hans Zimmer

Pirates of the Caribbean – Moonlight Serenade – Klaus Badelt

Pirates of the Caribbean – Davy Jones Play Organ

Pirates of the Caribbean – To the Pirates Cave

Pirates of the Caribbean – He’s a Pirate – Klaus Badelt

Pirates of the Caribbean Suite – Concert Band Score and parts

Pirates of the Karibbean Suite – Claus Badelt

Pride and Prejudice – Dawn – Dario Marinelli (Piano Solo)

Requiem for a Dream – Theme (Solo Piano) – Dustin Nagel

Rocky – Eye of the Tiger

Rocky – Gonna Fly Now

Rocky – Saxo Alto

Rocky – Saxo Tenor

Rocky – Trompet Sib

Scent of a Woman – Por una Cabeza – Carlos Gardel

Schindler’s List – Solo Piano

Schindler’s List – Theme (Solo Piano) – John Williams

Schindler’s List – Theme (Solo Violin) – John Williams

Schindler’s List – Theme (Solo Violin) – John Williams

Seven Years in Tibet – Theme (Solo Piyano) – John Williams

Shrek – All by Myself (Piano) – Eric Carmen

Shrek – Hallelujah – Leonard Cohen

Shrek – Holding Out For an Hero – Jim Steinman

Shrek – I’m a Believer – Neil Diamond

Star Wars I – Anakin’s Theme (Full Score) – John Williams

Sweet November – Only Time (Solo Piano) – Enya 

The Legend of 1900 – A Mozart Reincarnated – Ennio Morricone

The Legend of 1900 – Magic Waltz

The Legend of 1900 – Playing Love – Ennio Morricone

The Legend of 1900 – Study for Three Hands

The Legend of 1900 – The Crave

The Lord of the Rings – Complete Score – Howard Shore

The Lord of The Rings – Suite for String Orchestra and solo Flute – Howard Shore

The Polar Express – Believe – Josh Groban and Alan Silvestri

The Red Violin – Anna’s Theme – John Corigliano

The Red Violin – Caprices – John Corigliano

Titanic – Rose (Solo Piano) – James Horner

Unfaithful – Rihanna

Zorba The Greek – Theme – Mikis Theodorakis

Zorba The Greek – Theme (2) – Mikis Theodorakis

Zorba the Greek – Zorba’s Dance 

Arşive Hoş Geldiniz.

Bu bölümde klâsik Batı müziği ve film müziği notalarının yanı sıra başta piyano olmak üzere müzikle ilgili çeşitli yazılara ulaşabilirsiniz.

Sergei Rachmaninov (1873-1943)

Fantasy Pieces Op. 3 No. 2

Flight of the Bumblebee

Ich Harre Dein (Voice-Piano)

Op. 23 No. 05

Piano Concerto No. 3 – 3th Moviment (Full Score)

Piano Piece Op 11 No. 4 ”Waltz”

Piano Piece Op. 11 No. 2

Piano Piece Op. 11 No. 3

Piano Piece Op. 11 No. 6

Prelude Op. 23 No. 6

Prelude Op. 23 No. 10

Prelude Op. 32 No. 8

Preludes Op. 10 No. 2

Preludes Op. 10

Vocalise (Flute or Violin- Piano) 

Frederic Chopin (1810-1849)

Allegro de Concert Op. 46

Andantino ‘Wiosna’ in G Minor

Barcarole Op. 60

Berceuse Op. 57

Bolero Op. 19

Cantabile in B flat Major

Contredanse

Deux Polonaises Op. 26 No. 1

Deux Polonaises Op. 26 No. 2

Deux Polonaises Op. 40 No. 1

Deux Polonaises Op. 40 No. 2

Fantaisie Op. 49

Feuille D’Album

Fugue

Galop Marquis

Grande Polonaise Op. 22

Introduction and Variation on a German Air

Largo

Marche Funebre – Op. 72 No. 2

Polonaise A flat Major

Polonaise B flat Major

Polonaise B flat Minor

Polonaise G flat Major

Polonaise G Minor

Polonaise G sharp Minor

Polonaise Op. 44

Polonaise Op. 53

Polonaise Op. 61

Prelude Op. 28 No. 1

Prelude Op. 28 No. 2

Prelude Op. 28 No. 3

Prelude Op. 28 No. 4

Prelude Op. 28 No. 5

Prelude Op. 28 No. 6

Prelude Op. 28 No. 7

Prelude Op. 28 No. 8

Prelude Op. 28 No. 9

Prelude Op. 28 No. 10

Prelude Op. 28 No. 11

Prelude Op. 28 No. 12

Prelude Op. 28 No. 13

Prelude Op. 28 No. 14

Prelude Op. 28 No. 15

Prelude Op. 28 No. 16

Prelude Op. 28 No. 17

Prelude Op. 28 No. 18

Prelude Op. 28 No. 19

Prelude Op. 28 No. 20

Prelude Op. 28 No. 21

Prelude Op. 28 No. 22

Prelude Op. 28 No. 23

Prelude Op. 28 No. 24

Prelude Op. 45

Revolutionary Etude Op. 10 No. 12

Rondo Op. 1

Rondo Op. 5

Rondo Op. 16

Scherzo Op. 20

Scherzo Op. 31

Scherzo Op. 39

Scherzo Op. 54

Sonata in B Minor Op. 58 No. 3

Sonata Op. 4

Sonata Op. 35

Tarantelle Op. 43

Trois Ecossaises Op. 72 No. 3

Trois Polonaises Op. 71 No. 1

Trois Polonaises Op. 71 No. 2

Trois Polonaises Op. 71 No. 3

Variations Brillantes Op. 12

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ah Vous Dirai-je Maman K 265 – Variations for Piano

Ave Verum Corpus – Violin – Piano

Clarinet Concerto K 622

Marcha Turca da Sonata K 331 – Ar. A. Volodos

Piano Concerto No 20 KV 466 – Kadenz

Piano Fantasia in D minor K 397

Piano Sonata No. 1

Piano Sonata No. 5 KV 283

Piano Sonata No. 11 in A Major K 331

Piano Sonata V in C Major K. 14

Quartet in C Major K 157 No. 4

Quartet No 17 in B-flat Major K 458

Quintet for Piano, Oboe, Clarinet, Horn and Bassoon K 452

Sonata for Violin and Piano K 481

Symphony No. 25 in G minor

Trio in E-flat Major KV 498 for clarinet, viola and piano – Viola Part

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Air From Suite No. 3 in D for Cello and Piano

Allemande From Suite No. 3 for Violoncello BWV 1009 – For Guitar

Ave Maria

Badinerie – For Solo Guitar

Brandenburg Concerto F Major 3 rd Movement – For Trumpet

Cantata BWV 147 – Corale ‘Jesus Bleibet Meine Freude’

Cello Suite No. 1 BWV 1007

Cello Suite No. 4

Chacone 2 nd Violin Partita in D minor BWV 1004

Chaconne BWV 1004 for Guitar

Chromatic Fantasy and Fuge BWV 903

Concerto for 2 Violins in D BWV 1043

English Suite 1

From Notebook of Anna Magdalena – Minuet in G Major and Minuet in G minor

Fugue in G minor BWV 578

Invention No. 1

Invention in D Major No. 3

Invention No. 4

Invention No. 5

Invention No. 7

Invention in A minor No. 13

Invention No. 14

Inventions BWV 772-786

Menuet in F Major

Menuet in G Major

Partita No 6 for Harpsichord

Partita No. 1 for Harpsichord

Partita No. 3 for Harpsichord

Prelude and Fuga No. 8

Six Suite For Viola Solo BWV 1007-1012

Sonata For Violin No. 3

Sonata in E Major for Flute and Piano BWV 1035

Sonata in E minor for Flute and Piano BWV 1034

Suite for Violoncello Solo

Toccata and Fugue in D minor BWV 565

Trio Sonata No. 5 in C Major BWV 529

Violin Concerto No. 1 in A minor – Violin Solo and Piano

Violin Sonata No. 1 BWV 1001

Violin Sonata No. 3 BWV 1016

Violin Sonata No. 4 BWV 1017

Violin Sonata No. 5 BWV 1018

Violin Sonata No. 6 BWV 1019

Violin Suite No. 1

arşiv- Uğur Küçükkaplan

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!